Privacybeleid

We zijn blij met uw bezoek aan onze website. Omdat de bescherming van uw persoonlijke gegevens voor ons bijzonder belangrijk is, willen wij u hieronder informeren over de gegevensverwerking in verband met onze website https://artsocks.co/.
Als privaatrechtelijke onderneming zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG) en de voorschriften van de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG). Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door onze externe dienstverleners worden nageleefd.

1. Definities

De wetgever eist dat persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en transparant ten opzichte van de betrokkene worden verwerkt ("rechtmatigheid, billijkheid en transparantie"). Om dit te waarborgen, informeren wij u in dit hoofdstuk eerst over de individuele wettelijke definities die ook in deze gegevensbeschermingsverklaring worden gebruikt:

1.1. persoonsgegevens

„persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

1.2. verwerking

„verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

1.3. beperken van de verwerking

„beperken van de verwerking”: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken;


1.4. profilering

„profilering”: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen;

1.5. pseudonimisering

„pseudonimisering”: het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld;

1.6.bestand

„bestand”: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is verspreid;

1.7. verwerkingsverantwoordelijke

„verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen;

1.8. verwerker

„verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

1.9. ontvanger

„ontvanger”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn;

1.10. derde

„derde”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;

1.11. toestemming

„toestemming” van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;

2. Rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;

f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

3. Puur informatief gebruik van onze website

In dit gedeelte informeren wij u over welke gegevens door ons worden verwerkt als u onze website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u bij uw bezoek aan onze website niet actief gegevens doorgeeft.

3.1. Log-Files

Wanneer u onze website bekijkt, verzamelen wij de volgende gegevens in zogenaamde logfiles, die technisch gezien noodzakelijk zijn om u onze website te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in elk geval
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware


Wij hebben het recht om deze gegevens te verzamelen en op te slaan in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 letter f) AVG, aangezien wij een legitiem belang hebben bij de veiligheid en stabiliteit van onze website. Zij worden uiterlijk na zeven dagen automatisch gewist, tenzij er een gegrond vermoeden bestaat dat er sprake is van een onrechtmatige handeling.

3.2. Cookies

Naast de bovengenoemde gegevens worden er bij het gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en waardoor bepaalde informatie naar de site stroomt die de cookie instelt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Ze dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

3.2.1. Verplichte cookies

Enerzijds maken we gebruik van cookies, die nodig zijn om bepaalde functies van onze website mogelijk te maken om uw bezoek hier zo aangenaam mogelijk te maken. In het bijzonder zijn dit de zogenaamde sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Daardoor kan uw eindapparaat bij terugkeer op onze website worden herkend. De sessiecookies worden bij het uitloggen of het sluiten van de browser gewist.
Wij hebben het recht om deze cookies te gebruiken in overeenstemming met Art. 6 alinea. 1 zin 1 letter f) EU-AVG, omdat wij een legitiem belang hebben bij de functionaliteit en correcte weergave van onze website.

3.2.2. Tracking voor afstandsmeting & controle van reclame

We gebruiken ook cookies om het bereik van onze website te meten om het gebruik van onze website te analyseren en zo onszelf te verbeteren. Daarnaast worden cookies door ons ook gebruikt om gepersonaliseerde reclame te controleren. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die voor de betreffende gebruiker interessant zijn en die vooral niet vervelend zijn.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, vragen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming dat wij cookies mogen plaatsen voor de bovengenoemde doeleinden. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is dus Art. 6 alinea. 1 zin 1 letter a) AVG.

3.2.3. Cookie-instellingen

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bezoeken. Als u onze website echter volledig of gemakkelijk wilt gebruiken, dient u cookies te accepteren. De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U heeft echter de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat hij cookies weergeeft voordat deze worden opgeslagen, om alleen bepaalde cookies te accepteren of te weigeren of om cookies in het algemeen te weigeren. Houd er rekening mee dat wijzigingen in de instellingen altijd alleen van invloed zijn op de betreffende browser. Als u verschillende browsers gebruikt of het eindapparaat wijzigt, moet u de instellingen opnieuw uitvoeren. Bovendien kunt u de cookies te allen tijde van uw opslagmedium verwijderen. Informatie over de cookie-instellingen, het wijzigen ervan en het verwijderen van cookies vindt u in het helpgedeelte van uw webbrowser.

4. Gebruik van onze webshop

Als u in onze webwinkel wilt bestellen, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt, die wij nodig hebben om uw bestelling te verwerken. Verplichte gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de contracten worden apart gemarkeerd, verdere gegevens zijn vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken. Voor dit doel kunnen wij uw betalingsgegevens ook aan onze huisbank doorgeven.
De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 alinea. 1 zin 1 letter b) AVG, volgens welke persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract.

4.1. Duur van de opslag

Wij zijn volgens de handels- en belastingwetgeving verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van tien jaar op te slaan. Na twee jaar zullen wij de verwerking echter beperken, d.w.z. dat uw gegevens dan alleen worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4.2. Betalingsdienstaanbieder

Wij bieden verschillende betaalmethoden aan voor het gebruik van onze webshop en maken gebruik van verschillende betaaldienstverleners. Afhankelijk van welke betaalmethode u kiest, worden verschillende gegevens doorgegeven aan de betreffende betaaldienstverlener. De wettelijke basis voor de overdracht is ook Art. 6 alinea. 1 zin 1 letter b) AVG, omdat de betalingsgegevens nodig zijn om het contract met u te verwerken.

4.2.1. PayPal

Als u besluit te betalen via PayPal, worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan PayPal. Voorwaarde voor het gebruik van PayPal is de opening van een PayPal-rekening. Bij het gebruik of de opening van een PayPal-rekening moeten uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres aan PayPal worden doorgegeven. De wettelijke basis voor de overdracht van gegevens is Art. 6 alinea. 1 letter a AVG (toestemming) en Art. 6 alinea. 1 letter b AVG (verwerking voor de uitvoering van een contract).

Exploitant van de betalingsservice PayPal is de:

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Email: impressum@paypal.com

Met de betalingsoptie PayPal gaat u akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres aan PayPal. Welke andere gegevens door PayPal worden verzameld, kunt u vinden in het betreffende PayPal-privacybeleid. Dit is te vinden onder: https://www.paypal.com/de/weba...

4.2.2. Shopify betalingen (Stripe)

Als u kiest voor een andere betaalmethode dan PayPal, zal dit gebeuren via de "Shopify Payments" service, een aanbod van Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland. Daarachter bevindt zich de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, Blok 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ierland, ("Stripe"). Deze bedrijven ontvangen dus betalingsgegevens als onderdeel van de betaling. De informatie die tijdens het bestelproces wordt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) wordt doorgegeven. De overdracht van uw gegevens is uitsluitend bestemd voor de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op https://stripe.com/de/terms en https://www.shopify.com/legal/privacy.

4.3. Shopify

Onze online shop maakt gebruik van het shopsysteem van de provider Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna "Shopify"). Wij maken gebruik van de diensten van Shopify voor de hosting en weergave van de online shop.

4.3.1 Algemene gegevensverwerking door Shopify

Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. In dit kader kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc, Shopify Payments (USA) Inc of Shopify (USA) Inc. In het geval dat gegevens worden overgedragen aan Shopify Inc. in Canada, wordt een adequaat niveau van gegevensbescherming gegarandeerd in overeenstemming met de vaststelling van gepastheid van de Europese Commissie op grond van artikel 45 AVG. Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc. en Shopify (USA) Inc. in de USA hebben zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. In overeenstemming met het besluit van de Europese Commissie van 12.07.2016 biedt de overdracht van gegevens naar de VS in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst een adequaat beschermingsniveau in de zin van Art. 45 AVG.
De wettelijke basis voor het gebruik van Shopify is Art. 6 alinea. 1 zin 1 letter f) AVG. Wij hebben een legitiem belang bij het gebruik van externe dienstverleners voor een effectieve en eenvoudige orderverwerking.
Meer informatie vindt u onder https://www.shopify.com/legal/privacy.

4.3.2. Cookies

De volgende cookies zijn ingesteld tijdens het gebruik van Shopify:

Verplichte cookies

Verplichte cookies Functie van de cookies

_ab

Used in connection with access to admin.

_orig_referrer

Used in connection with shopping cart.

_secure_session_id

Used in connection with navigation through a storefront.

Cart

Used in connection with shopping cart.

cart_sig

Used in connection with checkout.

cart_ts

Used in connection with checkout.

checkout_token

Used in connection with checkout.

Secret

Used in connection with checkout.

Secure_customer_sig

Used in connection with customer login.

storefront_digest

Used in connection with customer login.

 

Bereikmeting & Marketing

Naam van de coookies Functie van de cookies

_landing_page

Track landing pages.

_orig_referrer

Track landing pages.

_s

Shopify analytics.

_shopify_fs

Shopify analytics.

_shopify_s

Shopify analytics.

_shopify_sa_p

Shopify analytics relating to marketing & referrals.

_shopify_sa_t

Shopify analytics relating to marketing & referrals.

_shopify_uniq

Shopify analytics.

_shopify_visit

Shopify analytics.

_shopify_y

Shopify analytics.

_y

Shopify analytics.

tracked_start_checkout

Shopify analytics relating to checkout.

 

Meer informatie is te vinden op https://www.shopify.com/legal/... en onder punt 3.2 van dit privacybeleid.

5. Newsletter

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, vragen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming dat wij uw e-mailadres en de overige verstrekte gegevens mogen verwerken. Uw toestemming vormt dus de wettelijke basis voor deze gegevensverwerking in overeenstemming met Art. 6 Paragraaf 1 S. 1 Letter a) AVG.

Uw e-mailadres is de enige verplichte informatie voor de verzending van de nieuwsbrief. Het verstrekken van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging bewaren wij uw e-mailadres voor de verzending van de nieuwsbrief.

Wij gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure om ons te registreren voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u na uw registratie een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Daarnaast slaan wij uw IP-adres en het tijdstip van registratie en bevestiging op. Het doel van deze procedure is om uw registratie te kunnen bewijzen en, indien nodig, om eventueel misbruik van uw persoonlijke gegevens op te helderen.

De nieuwsbrief wordt verstuurd via "Klaviyo", 225 Franklin St, Boston, MA 02110, USA. De e-mailadressen van de ontvangers van onze nieuwsbrief, evenals hun andere gegevens die in deze toelichting worden beschreven, worden opgeslagen op de servers van Klaviyo in de VS. Klaviyo gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te versturen en te evalueren. Bovendien kan Klaviyo, volgens zijn eigen informatie, deze gegevens gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijv. om de verzending en de weergave van de nieuwsbrieven technisch te optimaliseren of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. Klaviyo gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te spreken of om ze door te geven aan derden.

Klaviyo is gecertificeerd onder de gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield" tussen de VS en de EU en verbindt zich er dus toe de gegevensbeschermingsvereisten van de EU na te leven. Hier vindt u het privacybeleid van Klaviyo in het Engels.

U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken en zich dus afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming herroepen door te klikken op de link in elke nieuwsbrief e-mail of door een e-mail te sturen naar support@artsocks.co.

6. Contact formulier

Als u contact met ons wilt opnemen via ons contactformulier, vragen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw e-mailadres en de overige door u verstrekte gegevens. Wij hebben dan het recht om deze gegevens te verwerken in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 letter a) AVG. Vanzelfsprekend worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de verwerking en beantwoording van uw aanvraag en worden ze onmiddellijk na de definitieve verwerking gewist.

7. Algemene vragen

Als u per post, e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag met inbegrip van alle persoonlijke gegevens die daaruit voortvloeien, door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van Art. 6 alinea. 1 zin 1 letter b) AVG, voor zover uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een met ons gesloten overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Anders is de verwerking gebaseerd op Art. 6 para. 1 zin 1 letter f) AVG, aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen. Daarnaast kunnen we ook het recht hebben om geïnformeerd te worden in het kader van Art. 6 para. 1 zin 1 letter f) AVG. c) AVG, aangezien wij wettelijk verplicht zijn om snel elektronisch contact en directe communicatie met ons mogelijk te maken.
Zeker, uw gegevens zullen strikt worden gebruikt voor de verwerking en beantwoording van uw aanvraag en zullen worden verwijderd na de definitieve verwerking, op voorwaarde dat we niet onderworpen zijn aan enige wettelijke opslagverplichting.

8. Verwerker

Wij geven uw gegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Zoals elk modern bedrijf werken wij echter samen met contractverwerkers om u een ononderbroken en optimale service te kunnen bieden.
Wanneer we samenwerken met externe dienstverleners, verwerken we regelmatig bestellingen op basis van Art. 28 AVG. Voor dit doel sluiten we passende overeenkomsten met onze partners om de bescherming van uw gegevens te waarborgen. Bij de verwerking van uw gegevens maken we alleen gebruik van zorgvuldig geselecteerde contractverwerkers. Deze zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig door ons gecontroleerd. Wij geven alleen opdracht aan externe dienstverleners die ervoor hebben gezorgd dat alle procedures voor de verwerking van gegevens in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming worden uitgevoerd.
De volgende soorten verwerkers kunnen persoonsgegevens ontvangen:

 • Aanbieder van het winkelsysteem (Shopify)
 • Newsletter dienstverlener
 • Marketing dienstverlener
 • Verzendingsdienstverlener

9. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In het geval dat de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet.

Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen van uw browser te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage... website gebruikt Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Hierdoor kunnen IP-adressen in verkorte vorm worden verwerkt, waardoor de mogelijkheid van persoonlijke verwijzingen wordt uitgesloten. Als de over u verzamelde gegevens een persoonlijke referentie bevatten, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens dus onmiddellijk gewist.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. We kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. In overeenstemming met het besluit van de Europese Commissie van 12.07.2016 biedt de overdracht van gegevens naar de VS in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst een adequaat beschermingsniveau in de zin van artikel. 45 AVG. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 alinea. 1 zin 1 letter f) AVG.

Informatie verstrekt door de derde partij: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. gebruiksvoorwaarden:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht van de gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en de gegevensbeschermingsverklaring: http://www.google.de/intl/de/p... website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverschrijdende analyse van de bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd met behulp van een gebruikers-ID. U kunt de apparaatoverschrijdende analyse van uw gebruik in uw klantaccount onder "Mijn gegevens", "Persoonlijke gegevens" deactiveren.

10. Google Adwords en Conversion Tracking

Om onze diensten onder de aandacht te brengen, plaatsen wij Google Adwords-advertenties en maken wij gebruik van Google Conversion Tracking en Google Tag Manager ten behoeve van gepersonaliseerde, interesse- en locatiegebaseerde online reclame. De optie om IP-adressen te anonimiseren wordt door Google Tag Manager geregeld via een interne instelling die niet zichtbaar is in de bron van deze pagina. Deze interne instelling is ingesteld om de door de Duitse Bundesdatenschutzgesetz vereiste anonimisering van IP-adressen te bereiken.
 De advertenties worden getoond na zoekopdrachten op websites van het Google advertentienetwerk. Wij hebben de mogelijkheid om onze advertenties te combineren met specifieke zoektermen. Cookies stellen ons in staat om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan onze website.


Wanneer op een advertentie wordt geklikt, wordt door Google een cookie geplaatst op de computer van de gebruiker. Meer informatie over de gebruikte cookietechnologie vindt u ook in de toelichting van Google over websitestatistieken en in het privacybeleid.
 Met behulp van deze technologie ontvangen Google en wij als klant informatie over het feit dat een gebruiker op een advertentie heeft geklikt en naar onze webpagina's is doorgestuurd. De op deze manier verkregen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor statistische evaluatie voor de optimalisatie van advertenties. Wij ontvangen geen informatie waarmee bezoekers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De statistieken die ons door Google worden verstrekt, omvatten het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en, indien van toepassing, of zij zijn doorgestuurd naar een pagina van onze website die is gemarkeerd met een conversietag. Op basis van deze statistieken kunnen wij nagaan op welke zoektermen het vaakst op onze advertentie is geklikt en welke advertenties ertoe leiden dat de gebruiker contact met ons opneemt via het contactformulier.

Indien u dit niet wenst, kunt u de opslag van de voor deze technologieën vereiste cookie verhinderen, bijvoorbeeld via uw browserinstellingen. In dat geval zal uw bezoek niet worden opgenomen in de gebruikersstatistieken.


U hebt ook de mogelijkheid om de soorten Google-advertenties te selecteren of op interesses gebaseerde advertenties van Google uit te schakelen via de advertentie-instelling. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden uitschakelen via de uitschakelhulp van het Network Advertising Initiative. 
Wij en Google ontvangen echter nog steeds statistische informatie over hoeveel gebruikers deze site hebben bezocht en wanneer.

Als u ook niet in deze statistieken wilt worden opgenomen, kunt u dit voorkomen door extra programma's voor uw browser te gebruiken [bijvoorbeeld met de add-on Ghostery].

11. Google Dynamische Remarketing

Op onze website maken wij gebruik van de dynamische remarketingfunctie van Google Adwords, een dienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). De technologie stelt ons in staat automatisch gegenereerde, gerichte advertenties weer te geven na uw bezoek aan onze website. De advertenties zijn gebaseerd op de producten en diensten waarop u hebt geklikt de laatste keer dat u onze website bezocht.

Om op interesses gebaseerde advertenties te maken, maakt Google gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Google slaat gewoonlijk informatie op zoals uw webverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw verzoek. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de webbrowser aan een specifieke computer te koppelen. Ze kan niet worden gebruikt om een individu te identificeren.
Als u geen op gebruikers gebaseerde reclame van Google wilt ontvangen, kunt u de weergave van advertenties uitschakelen via de advertentie-instellingen van Google.
Voor meer informatie over hoe Google cookies gebruikt, kunt u het privacybeleid van Google lezen.

12. Google Tag Manager

Om redenen van transparantie willen wij u erop wijzen dat wij gebruik maken van de Google Tag Manager. De Google Tag Manager zelf verzamelt geen persoonlijke gegevens. De Tag Manager maakt het voor ons gemakkelijker om onze tags te integreren en te beheren. Tags zijn kleine code-elementen die onder andere worden gebruikt om verkeer en bezoekersgedrag te meten, om de impact van online advertenties en sociale kanalen te registreren, om remarketing en targeting in te stellen, en om websites te testen en te optimaliseren. Wij maken gebruik van Google Analytics. Indien u zich hiervoor heeft afgemeld, zal deze afmelding door Google Tag Manager worden gehonoreerd. Voor meer informatie over Google Tag Manager, zie: google.com/intl/nl/tagmanager/use-policy.html

13. Facebook Pixel

Wij gebruiken op onze website het zogenaamde "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").
Met behulp van de Facebook-pixel is Facebook in staat om u als bezoeker van ons online aanbod als doelgroep voor de presentatie van advertenties (zogenaamde "Facebook Ads") te bepalen. Wij gebruiken de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten) die wij aan Facebook doorgeven (zogenaamde "Custom Audiences").
Met behulp van de Facebook-pixel willen wij er in het bijzonder voor zorgen dat onze Facebook-advertenties ook overeenkomen met de potentiële interesse van gebruikers en dat ze niet vervelend lijken te zijn. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen we ook de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden bijhouden, omdat we dan kunnen zien of gebruikers na het aanklikken van een Facebook-advertentie (de zogenaamde 'conversie') naar onze website zijn doorverwezen.
De verwerking van gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het databeleid van Facebook. Algemene informatie over de weergave van Facebook-advertenties vindt u hier. Speciale informatie en details over de Facebook-pixel en de functionaliteit ervan vindt u hier.
De gegevens die met behulp van de Facebook-pixel worden verzameld, kunnen worden overgebracht naar de servers van Facebook in de Verenigde Staten. Facebook heeft zich ertoe verplicht de bepalingen van de zogenaamde "Privacy-Shield"-overeenkomst na te leven. Meer informatie hierover vindt u op https://www.privacyshield.gov. Volgens het besluit van de Europese Commissie van 12.07.2016 biedt de gegevensoverdracht naar de VS in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst een adequaat niveau van bescherming in de zin van artikel. 45 EU-AVG.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, vragen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming voor het plaatsen van cookies op uw eindapparaat voor reclamedoeleinden. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is dus Art. 6 alinea. 1 zin 1 letter a) AVG.

13.1 Pinterest Conversion Tracking:

Onze website maakt gebruik van de conversietrackingtechnologie van het sociale netwerk Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland), waarmee wij op Pinterest relevante advertenties en aanbiedingen kunnen tonen aan onze websitebezoekers die al interesse hebben getoond in onze website en onze content/aanbiedingen en Pinterest-lid zijn. Hiervoor is op onze pagina's een zogenaamde conversion tracking pixel van Pinterest geïntegreerd, via welke Pinterest bij een bezoek aan onze website te weten komt dat u onze website hebt opgeroepen en in welke onderdelen van ons aanbod u geïnteresseerd was. Als u bijvoorbeeld op onze website geïnteresseerd was in onze abonnementen, kan het zijn dat u op Pinterest een advertentie te zien krijgt over onze abonnementen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens voor het weergeven van op interesses gebaseerde reclame op Pinterest in de instellingen van uw account op Pinterest op https://www.pinterest.de/settings (deactiveer daar onder "Individuele aanpassing" de knop "Informatie van onze partners gebruiken om aanbevelingen en advertenties op Pinterest beter op u af te stemmen") of op https://help.pinterest.com/de/article/personalization-and-data#info-ad (deactiveer daar het selectievakje onder "Individuele aanpassing uitschakelen").

13.2 Social Plug-ins:

Om onze websitebezoekers de mogelijkheid te bieden tot interactie met sociale netwerken/platforms (bijv. via share-, like-, tweet- en pin-knoppen) en om ons aanbod voor u interessanter en gebruiksvriendelijker te maken, maken wij gebruik van zogenaamde social plug-ins van de volgende sociale netwerken/platforms:

-Facebook (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland; informatie over gegevensbescherming: https://www.facebook.com/privacy/explanation)

-Instagram (Instagram Inc., 181 South Park Street, Suite 2, San Francisco, CA 94107, VS; informatie over gegevensbescherming: https://help.instagram.com/519522125107875)

-Twitter (Twitter Inc.,1355 Market Street Suite 900 San Francisco, CA 94103, VS; informatie over gegevensbescherming: https://twitter.com/privacy)

-Pinterest (Pinterest Inc., 808 Brennan St., San Francisco, CA 94103, USA; informatie over gegevensbescherming: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy)

Wij wijzen erop dat door het oproepen van onze website een verbinding met de bovengenoemde sociale netwerken/platforms tot stand komt en dat deze onder andere de informatie ontvangen dat de gebruiker de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Als u interactief met een van de geïntegreerde plug-ins werkt, bijv. erop klikt en bent ingelogd bij het betreffende sociale netwerk/platform, kunnen uw gegevens direct worden toegewezen aan uw gebruikersaccount bij het betreffende sociale netwerk/platform.

Wij hebben geen invloed op de door de sociale netwerken/platforms verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocedures, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de opslagtermijnen van de sociale netwerken/platforms. Wij hebben ook geen informatie over het wissen van de verzamelde gegevens.

Wij raden u aan om uzelf te informeren over de soorten gegevens die hieronder vallen, evenals het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de sociale netwerken/platforms, evenals uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, door de hierboven gelinkte informatie over gegevensbescherming te lezen.

U kunt het laden van de plug-ins en daarmee het verzamelen van gegevens verhinderen door add-ons (zogenaamde browserextensies) / script blockers in uw browser te installeren.

14. Kinderen & Tieners

Ons aanbod is in principe gericht op volwassenen. Personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden.

15. Inzetbaarheidsverplichting en profilering

Er is geen wettelijke verplichting om ons persoonlijke gegevens te verstrekken. Er is geen geautomatiseerde besluitvorming in de zin van Art. 22 EU-AVG.

16. Uw rechten

In dit gedeelte informeren wij u over uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

17.1. Intrekking van de toestemming

Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op een verleende toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de herroeping.

17.2. Recht op bevestiging

U heeft het recht om een bevestiging te vragen aan de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U kunt deze bevestiging te allen tijde aanvragen door contact met ons op te nemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

17.3. Recht van inzage van de betrokkene

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:

a) de verwerkingsdoeleinden;

b) de betrokken categorieën van persoonsgegevens;

c) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

d) indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;

e) dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;

f) dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

g) wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;;

h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, heeft de betrokkene het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 inzake de doorgifte. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien de betrokkene om bijkomende kopieën verzoekt, kan de verwerkingsverantwoordelijke op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen. Wanneer de betrokkene zijn verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt. Het in lid 3 bedoelde recht om een kopie te verkrijgen, doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.

17.4. Recht op rectificatie

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

17.5. Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”)

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

a) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

b) de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

c) de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2;

d) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

f) de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 AVG.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing voor zover verwerking nodig is:

a) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

b) voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

c) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i), en artikel 9, lid 3;

d) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
   
e) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

17.6. Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
   
b) de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
   
c) de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

d) de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking op grond van lid 1 is beperkt, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

17.7 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

a) de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b); en
   
b) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van lid 1 heeft de betrokkene het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. De uitoefening van het in lid 1 van dit artikel bedoelde recht laat artikel 17 onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

17.8. Recht van bezwaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van artikel 6, lid 1 AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

Wanneer persoonsgegevens overeenkomstig artikel 89, lid 1, met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt, heeft de betrokkene het recht om met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

17.9. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft iedere betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevensinbreuk maakt op deze verordening.

18. Verwerkingsverantwoordelijke & Contact

Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming:

Artsocks UG (haftungsbeschränkt)

vertegenwoordigd door de directeur Hayk Sahakyan

In der Rehre 33

30457 Hannover

Als u vragen heeft over gegevensbescherming of een van uw rechten wilt doen gelden, neem dan contact met ons op per post op het bovenstaande adres of per e-mail op support@artsocks.co. Wij zullen ons best doen om uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen.

19. Wijzigingen

Door de snelle ontwikkeling van het internet en de wet op de gegevensbescherming behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze gegevensbeschermingsverklaring.

NL
NL