Herroepingsrecht

De consument heeft recht op een herroepingsrecht onder de volgende voorwaarden. Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die in hoofdzaak niet commercieel zijn en die niet hun zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegerekend.

Herroepingsinstructie:

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen op te zeggen.
De herroepingstermijn is veertien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons hiervan op de hoogte te stellen:

Artsocks UG (haftungsbeschränkt)
In der Rehre 33
30457 Hannover
order@artsocks.co

door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief, fax of e-mail verstuurd per post) over uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het om de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn te versturen

Gevolgen van de herroeping::

Als u de overeenkomst herroept, zijn wij verplicht om alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere manier van levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van uw herroeping van de overeenkomst, te vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U moet de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de annulering van deze overeenkomst, aan ons terugsturen of overhandigen. De koper draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen. Hij moet alleen de eventuele waardevermindering van de goederen betalen als deze het gevolg is van de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de staat, de eigenschappen en de functionaliteit van de goederen.

Herroepingsformulier:

Als u het contract wilt annuleren, vul dan het volgende formulier in en stuur het ons terug. De herroeping kan echter ook informeel worden verklaard.
Ik/wij (*) herroep de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)
_____________________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*)
__________________

Naam van de consument(en)
_____________________________________________________

Adres van de consument(en)
_____________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

__________________

Datum
__________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

NL
NL