Voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op de verkoop van goederen door Artsocks UG (haftungsbeschränkt), In der Rehre 33, 30457 Hannover (hierna ook "wij" of "verkoper") via onze online shop op (hierna ook "shop" of "website") in de versie die geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Ze zijn te allen tijde beschikbaar op https://artsocks.co/.

1. Sluiting van het contract

(1) De presentatie van de goederen op onze website is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de bezoekers van onze winkel om een offerte in te dienen. Het verzenden van de bestelling in de webwinkel door te klikken op de knop "Kopen" vormt een bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten van de kant van de bezoeker.

(2) Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk door een automatisch gegenereerde e-mail ("ontvangstbevestiging"). Dit bericht houdt nog geen aanvaarding in van het aanbod om een koopovereenkomst te sluiten. Een effectieve koopovereenkomst komt pas tot stand met de ontvangst van een verdere e-mail ("orderbevestiging") of door het verzenden van de bestelde goederen.

(3) Het contract wordt gesloten met Artsocks UG (haftungsbeschränkt), vertegenwoordigd door de directeur Hayk Sahakyan, In der Rehre 33, 30457 Hannover.

2. Prijzen en betaling

(1) De aangegeven prijzen zijn in Euro's, inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde plus de aangegeven verzendkosten. De bij de bestelling vermelde prijzen zijn van toepassing.

(2) De koper (hierna ook wel "klant" genoemd) heeft de mogelijkheid om de goederen te betalen via PayPal, Google Pay, Apple Pay, Shop Pay, creditcard of enkele andere lokale betalingsaanbieders.

(3) Indien de betaling wordt uitgevoerd door middel van een door PayPal aangeboden betaalmethode, zal de betaling worden verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ("PayPal"), met inachtneming van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/weba... of - indien de klant geen PayPal-rekening heeft - met inachtneming van de voorwaarden voor betalingen zonder een PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

(4) Als de betaling wordt gedaan met een andere aangeboden betaalmethode, zal de betaling worden verwerkt via de Shopify Payments service, een aanbod van Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland. De betalingsdienstaanbieder achter deze dienst is Stripe Payments Europe, Ltd, c/o A&l Goodbody, Ifsc, North Wall Quay, Dublin 1, Ierland (hierna "Stripe" genoemd). De Stripe Terms of Use zijn van toepassing, die kunnen worden bekeken op https://stripe.com/de/legal. In dit verband draagt de Verkoper zijn betalingsclaim tegen de klant over aan Stripe. Stripe incasseert het factuurbedrag van de creditcardrekening van de klant. In geval van overdracht kan de betaling aan Stripe alleen plaatsvinden met schuldaflossende werking. De creditcard wordt direct na verzending van de bestelling van de klant in de online shop of 2 dagen per SEPA-domiciliëring gedebiteerd. Ook als de creditcard, Giropay, Google Pay, de SEPA-domiciliëring en de SOFORT-bankoverschrijving via Stripe als betaalmethode worden gekozen, blijft de Verkoper verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en retourzendingen of creditnota's.

(5) Eventuele terugbetalingen worden automatisch overgemaakt naar de rekening die u voor de betaling heeft gebruikt. Als u heeft betaald via PayPal, Google Pay, Apple Pay of creditcard, dan wordt het geld teruggestort op de bijbehorende PayPal- of creditcardrekening.

3. Levering

(1) De levering van de goederen gebeurt door verzending naar het door de koper opgegeven leveringsadres. In uitzonderlijke gevallen kunnen knelpunten in de levering of andere onvoorziene omstandigheden ertoe leiden dat de levertijden langer zijn dan aangegeven. In het bijzonder hebben wij geen invloed op vertragingen in de levering die door de rederij worden veroorzaakt. In het geval van buitenlandse bestellingen kan de levering dienovereenkomstig worden vertraagd.

(2) De aangegeven levertijd begint met de ontvangst van de betaling.

(3) De leveringskosten zijn voor rekening van de koper.

(4) De kosten van de retourzending in geval van herroeping zijn voor rekening van de koper.

4. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendomsrecht van de goederen voor totdat de koopprijs volledig is betaald.

5. Recht van herroeping

De consument heeft recht op een herroepingsrecht onder de volgende voorwaarden. Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die in hoofdzaak niet commercieel zijn en die niet hun zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegerekend.

Herroepingsinstructie:

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen op te zeggen.
De herroepingstermijn is veertien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons hiervan op de hoogte te stellen:

Artsocks UG (haftungsbeschränkt)
In der Rehre 33
30457 Hannover
order@artsocks.co

door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief, fax of e-mail verstuurd per post) over uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het om de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn te versturen

Gevolgen van de herroeping::

Als u de overeenkomst herroept, zijn wij verplicht om alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere manier van levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van uw herroeping van de overeenkomst, te vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U moet de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de annulering van deze overeenkomst, aan ons terugsturen of overhandigen. De koper draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen. Hij moet alleen de eventuele waardevermindering van de goederen betalen als deze het gevolg is van de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de staat, de eigenschappen en de functionaliteit van de goederen.

Herroepingsformulier:

Als u het contract wilt annuleren, vul dan het volgende formulier in en stuur het ons terug. De herroeping kan echter ook informeel worden verklaard.
Ik/wij (*) herroep de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)
_____________________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*)
__________________

Naam van de consument(en)
_____________________________________________________

Adres van de consument(en)
_____________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

__________________

Datum
__________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


7. Garantie

De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

8. Disclaimer

(1) De verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. In geval van eenvoudige nalatigheid is de verkoper alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam, gezondheid of een essentiële contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen).

(2) In het geval van een eenvoudige nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het bedrag van de voorzienbare, typisch optredende schade. Anders is de aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten.

(3) De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers van de verkoper.

(4) De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien de Verkoper een gebrek bedrieglijk heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen heeft aangenomen. Hetzelfde geldt voor vorderingen van de koper op grond van de wet op de productaansprakelijkheid.

9. Elektrische communicatie

(1) De koper gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de communicatie tussen hem en de verkoper elektronisch verloopt, met name via onversleutelde e-mail. De koper is zich ervan bewust dat onversleutelde e-mails slechts een beperkte veiligheid en vertrouwelijkheid bieden.

(2) De Koper moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de Verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden in opdracht van de verkoper voor de verwerking van de bestelling worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

10. Slotbepalingen

(1) De beschikbare contracttalen zijn Duits en Engels.

(2) De algemene voorwaarden (AV) van de koper worden geen deel van het contract, ook al hebben wij ze niet uitdrukkelijk tegengesproken.

(3) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is uitsluitend van toepassing.

(4) De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS): https://ec.europa.eu/consumers...

(5) Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

(6) Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden, met inbegrip van deze bepaling, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. De ongeldige of ontbrekende bepalingen worden vervangen door de desbetreffende wettelijke bepalingen.

NL
NL